mossen ( algemeen)

ziektebeeld:

Als het gazon snel groeit , moet u bij warm weer een of twee maal per week maaien. Over het al dan niet best rijden van het mos

in de gazon laat ik me niet uit . Sommige tuiniers vinden de aanwezigheid van mos in het gazon geen bezwaar. In sportvelden

worden mossen altijd verwijderd omdat ze hinderlijk zijn voor de sporters. Vooral fijne gazons met veel mos zijn niet aan te zien.

In regel komen mossen vooral voor op minder goed onderhouden graspleinen. Mosontwikkeling kan worden voorkomen door

het gras niet te diep af te snijden. Het afgesneden gras kan voor compost gebruikt worden. Onkruid moet u alleen weghalen als

het echt stoort . Mos kan je verticuteren (uitkammen) , al dan niet vooraf behandeld met een mosdoder. Kale plekken kunnen

opnieuw ingezaaid worden. Een flinke bemesting is noodzakelijk.

MOS KRIJGT GEEN KANS DOOR CONCURRENTIE VAN GRAS :

MOS IS HET MEEST VOORKOMENDE EN HET MEEST HARDNEKKIGE ONKRUID IN GRASVELDEN. TER BESTRIJDING VAN MOS

WORDT MEER BESTRIJDINGSMIDDEL GEBRUIKT DAN VOOR WELK ANDER ONKRUID IN GRASVELDEN DAN OOK. KALK HELPT NIET.

Mos is een verzamelbegrip voor honderden soorten mossen, die tot heel verschillende groepen behoren en sterk uiteenlopende

eisen stellen. Er zijn mossen die uitsluitend in bomen groeien, of zelfs alleen op stammen van eiken, op stuifzanden. Bekend zijn

de levermossen, die op nat te ondergrond spekgladde plakken vormen. Slechts een beperkt aantal mossen komen in grasvelden

voor, maar voor elk grasveld is wel een aantal mossoorten dat juist daar optimaal kan groeien.

Of ergens mos kan groeien is afhankelijk van twee allesoverheersende factoren :

- het moet gedurende een bepaalde tijd (soms maar kort ) voldoende nat zijn voor kieming en vestiging.

- er moet voldoende licht zijn.

Dit betekent dat alle grasvelden die de grond niet volledig bedekken en lang genoeg nat zijn, geschikt zijn voor een weelderige

mosontwikkeling. Met name de winter is belangrijk; alleen dan is er voldoende water voor de kieming, vestiging en snelle

ontwikkeling. De meeste mossen kunnen zich heel goed bij lage temperaturen ontwikkelen en nemen met betrekkelijk weinig

licht genoegen. In de winter staat de grasgroei stil. Daardoor kunnen mossen maandenlang vrij spel hebben als de grasmat kort

en open de winter is ingegaan.

Mos ruil door kalk :

bestrijding:

Vaak wordt gedacht dat mos te best rijden is met bekalken. De achtergrond daarvan is dat kalk met name op KLEIGRONDEN de

bodemstructuur verbetert . Er zijn echter talrijke mossoorten die maar heel kortdurend nat te omstandigheden vragen, en die

voorts gebonden zijn aan uitgesproken KALKRIJKE bodems. Er zijn zowel zuurminnende als kalkminnende mossen. I n de

praktijk wordt door het gebruik van kalk als bestrijdingsmiddel tegen mossen meestal HET ENE MOS TEGEN HET ANDERE

INGERUILD.

Kalkstikstof gebruiken aan 2.5 tot 3 kg/ are - maart / april

Mergelkalk aan 10 kg/ are of meer.

De cijfers zijn afhankelijk van de PH-waarde van je bodem.

Razend in is nu "biologisch ontmossen" . I k trok op onderzoek en stelde veel verschillende " interpretaties" vast van het begrip

biologisch mos bestrijden in de gazon. Er zijn verschillende merken met uiteenlopende prijzen. Nietieereen is tevreden over de

werking.

Voor de verdelging van het mos kan gebruik worden gemaakt van ijzersulfaat , dat bij verschillende merken verkrijgbaar is. Het

gebruik van ijzersulfaat is omstreden. Biologische tuiniers zijn tegen het gebruik ervan.

Indien je toch ongewenste ijzervlekken op je tegels hebt , dan goed borstelen met een oplossing van één van de volgende

producten :

- op cementblokjes: 1 deel zoutzuur + 2 delen water

- op arduin: 1 deel zoutzuur + 3 delen water

- op marmer : 150 gram oxaalzuur + 1 deel water

Recent zijn er mosproducten met EDTA op de markt gekomen die geen ijzervlekken meer maken: het bevat een gechelatiseerd

ijzer, een middel dat courant gebruikt wordt tegen ijzergebrek.